Program Natura 2000

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie: „Jak ja mogę chronić przyrodę?”

Odpowiedzi na to pytanie służy Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich. Obiekt ten powstał z inicjatywy Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony dziedzictwa  przyrodniczego krajów Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

– obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),

– specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Ochrona na obszarach Natura 2000 polega na rozwijaniu umiejętności współistnienia z przyrodą i szukaniu kompromisów między potrzebami ekonomicznymi i rekreacyjnymi a wymogami utrzymania niezakłóconych układów przyrodniczych.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej czyni to, kierując się słowami bł. papieża Jana Pawła II: „Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny, szlachetny pan i stróż” oraz papieża Franciszka: „Rodzina  ludzka otrzymała od Stwórcy wspólny dar: przyrodę (…), aby czerpać z niej korzyści, pod warunkiem, że będzie to działanie odpowiedzialne, z korzyścią dla wszystkich, szanując piękno, celowość i przydatność poszczególnych istot żywych. Krótko mówiąc, przyroda jest do naszej dyspozycji, a my jesteśmy powołani do odpowiedzialnego nią zarządzania…”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje projekt  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, w ramach którego funkcjonuje „Centrum Promocji Obszarów Natura 2000” w Budach Głogowskich i Myczkowcach.

W obu tych miejscach są prowadzone wspólne działania, mające na celu  nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale nade wszystko  rozumienie przyrody w duchu bł. Jana Pawła II, którego słowa:

„Stwórca chciał,
aby cz
łowiek obcował z przyrodą,
jako jej rozumny i szlachetny pan i stró
ż,

są szczególnym mottem dzieła. Z Centrum Caritas w Budach Głogowskich korzystają szerokie gremia dzieci,  młodzieży studenckiej, Szkolnych Kół Caritas, placówek specjalistycznych dla niepełnosprawnych  oraz  dorośli z Podkarpacia.

 

Znaczenie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Podkarpacia, podkreślają porozumienia na rzecz promocji obszarów NATURA 2000, zawarte w 2011 roku przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej z następującymi podmiotami:

  1. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
  2. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
  3. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
  4. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie.
  5. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach projektu realizowane są cele w zakresie:

a/  Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 – OCHRONA ŚRODOWISKA.

b/  Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego do roku 2015 – OCHRONA ŚRODOWISKA.

c/  Strategii rozwoju Gminy Głogów Małopolski na lata 2008 – 2020 która, podkreśla wartość przyrodniczą gminy i wyodrębnienie na jej terenie Europejskiej Strefy Ekologicznej NATURA 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków.

d/  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Solina na lata 2004 – 2013, który zakłada kształtowanie pro-środowiskowych postaw mieszkańców przez przeprowadzanie intensywnej kampanii oświatowo-informacyjnej
w społeczeństwie.

Projekt realizowany jest przez:

  1. Organizowanie cyklicznych szkoleń, kursów, wykładów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dotyczących problematyki ochrony przyrody w ramach sieci NATURA 2000.
  2. Prowadzenie warsztatów plastycznych, fotograficznych i dziennikarskich, prezentujących zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe obszarów NATURA 2000 dla dzieci, młodzieży, studentów, osób dorosłych oraz organizowanie tematycznych konkursów.
  3. Prezentacje prac dzieci i młodzieży w ramach stałych i okresowych wystaw, publikacji w mediach i internecie.
  4. Kształtowanie odpowiednich postaw oraz zachowań wśród społeczeństwa w stosunku do problematyki ochrony przyrody.
  5. Rozwój współpracy z innymi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w zakresie promocji, ochrony i zagospodarowania obszarów NATURA 2000.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Ks. Stanisław Słowik
Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej